เงื่อนไขการชำระเงิน

Email

วิธิีการสั่งซื้อสินค้า

สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ เบอร์โทรศัพท์+6683-9030-202 เพื่อ แจ้ง Mr Boatman Shop ถึงความประสงค์ในการสินค้าที่ซื้อโดยให้แจ้งชื่อ หมายเลขโทร คำสั่งซ้ือและว้นที่ได้ทำการสั่งซ้ือ หรือส่งมาทางอีเมล email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อการยืนยัน โดยระบุรายละเอียดคำสั่งซื้อ และหากเป็นไปได้ให้แนบสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืนยันการจ่ายเงินมาด้วย

สามารถผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย โดยผ่อนชำระภายในไม่เกิน 3-10 งวด เงื่อนไขการผ่อนชำระ จะตรงตามเงื่อนไขของทางธนาคารที่กำหนดไว้

Kasikon Bank (Fortune Town)    
Account Name: Anan Limprasert
saving account no. 629-2-17949-7
Swift Code: KASITHBK
 
Siam Commercial Bank Public company limited. (Esplanade)
Account Name: Anan Limprasert.
Bank Account No. 278-202862-7
Swift code: SICOTHB

วิธีการ คืนสินค้า

สินค้าเสียหาย รับเปลี่ยนภายใน 7 วัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ลูกค้าที่ประสงค์จะคืนสินค้าทราบว่า ทาง MrBoatman Shop ตกลงยินยอมที่จะรับการคืนสินค้าหรือไม่ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลูกคา้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ แสดงความประสงค์จะคืนสินค้า

หากทางShop ตกลงยนิยอมรับสินค้าคืน ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า จะส่งสินค้ากลับมาที่ Shop ด้วยตนเอง หากการคืนสินค้ามิได้เกิดเพราะความบกพร่องของ Shop Factory Defact เช่น ความเสียหายความชำรุดบกพร่องและส่งสินค้าผิด เป็นต้น

จะมีค่าธรรมเนียมการมารับคืนสินค้าตามที่กำหนดไว้ในอัตราการขนส่ง ซ่ึงจะหักจากเงินที่คืนให้

กรุณาส่งสินคา้ที่คืนมาที่:
Company Detail: บริษัท ไนน์ตี้ไนน์อินเตอร์ จำกัด. เลขที่82/15 อาคาร พงศ์รัตน์ ชั้นที่G ห้องเลขที่ 010 ถนน.ลาดพรัาว ช3 แขวง จอมพลเขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900.

การตัดสินใจว่า จะคืนเงินหรือไม่ และคืนเป็นจำนวนเท่าใดจะพิจารณาเมื่อทาง Shop ได้รับสินค้าที่คืนแล้ว และเป็นดุลพินิจของทาง Shop แต่เพียงผู้เดียว

Press enter to search
Press enter to search